Certificeret statiker

Der stilles krav om tilknytning af certificeret statiker for byggeprojekter, der indplaceres i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4. En certificeret statiker skal deltage i projekteringen og/eller kontrol af byggeprojekter for dokumentation af tekniske forhold på det statiske område i bygningsreglementet.

Den certificerede statiker udarbejder hhv. start- og sluterklæring, der vedlægges den statiske dokumentation. Starterklæringen skal indsendes ved byggeansøgning i konstruktionsklasse 2, 3 eller 4, hvorefter kommunen kan udstede en byggetilladelse. Når denne foreligger, kan og må byggeriet påbegyndes. Der skal foreligge en sluterklæring, inden kommunen kan udstede en ibrugtagningstilladelse. Formålet er, at sikre kvalitet og sikkerhed ved konstruktioner og ændringer i konstruktioner af bygninger.

Omfang af kontrol og kontrolmetoder afhænger af påkrævet sikkerhedsniveau og organisation i hvert enkelt projekt.

Stokvad har egne certificerede statikere. Disse kan indgå i projekteringsopgaver og/eller den lovpligtige kontrol af samme.

Kort refereret er hovedopgaven for den certificerede statiker at sikre, at:

  • Byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for kapitel 15.
  • De bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik.
  • Dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet, opfylder sit formål, jf. kapitel 28 samt at dokumentation for byggeriet kontrolleres i henhold til kapitel 30.

Ved ændring i Bygningsreglementet den 1. januar 2020 trådte certificeringsordningen for henholdsvis statik og brand i kraft for byggeri i Danmark. Herved overgik kontrol med statiske forhold til certificerede statikere for arbejder, der henføres til konstruktionsklasserne KK2, KK3 og KK4.

Arbejdet for de certificerede statikere er reguleret af gældende bygningsreglement og der henvises hertil for yderligere oplysninger, www.bygningsreglementet.dk.

Certificeret statiker er en personlig autorisation og det er den enkelte statiker, der ved sit virke skal efterleve alle gældende regler for ordningen.

Stokvad har en certificeret statiker til KK2, KK3-4 og tredjepartskontrol Henrik Krogh Sloth og en certificeret statiker til KK2 Allan Vendelbo Kloster.
Begge er certificeret hos Dancert www.dancert.dk
.

bubble