Energi 

Den grønne omstilling er drivkraften i udviklingen af fremtidens energisystem. Derfor tager vores rådgivning højde for, hvordan vores løsninger passer ind i et fleksibelt energisystem og kan fungere på tværs af sektorer. Altid med afsæt i kundens udgangspunkt og behov.

En del af den grønne omstilling handler om udnyttelse af vedvarende energikilder, som eksempelvis sol, vind og jordvarme. Solceller, vindmøller og varmepumper, for blot at nævne nogle, kan være gode supplementer eller alternativer til andre energiformer.

Hos Stokvad har vi kompetencer til at hjælpe vores kunder med at vælge den mest fordelagtige energiforsyning, både i forbindelse med nybyggeri samt ved ønske om omlægning til ny forsyning ved eksisterende byggeri.

Ved nybyggeri skal der udfærdiges en beregning af bygningens forventede energibehov, som danner grundlag for den energimærkningsrapport, som udfærdiges af en uvildig energikonsulent ved færdigmelding af byggeriet. I beregningen medtages både bygningens varmetab og dermed forventede varmebehov samt energibehov til drift af bygningens tekniske installationer som eksempelvis ventilationsanlæg. Bygningens samlede forventede energibehov skal overholde en grænseværdi i henhold til Bygningsreglementet. Det er derfor vigtigt at inddrage rådgivere allerede fra planlægningen af byggeriet, så man undgår ubehagelige overraskelser senere, fordi bygningen ikke lever op til Bygningsreglementets krav.

Ved tilbygning skal der regnes på det forventede varmetab igennem tilbygningens klimaskærm, altså terrændæk, tag og ydervægge inklusive vinduer. Her stiller Bygningsreglementet også krav om et maksimalt varmetab, som skal opfyldes.

Ved ombygning og udskiftning af bygningsdele, skal nye bygningsdele som udgangspunkt opfylde energikrav i henhold til gældende Bygningsreglement. En undtagelse herfor er, hvis det kan påvises, at det ikke er rentabelt at efterleve de gældende krav, eksempelvis fordi det medfører en række følgeomkostninger. Det er altid relevant at finde ud af, om en planlagt investering i energiforbedringer kan svare sig, altså om den varmebesparelse, man opnår ved eksempelvis efterisolering, kan finansiere investeringen og i sidste ende give en økonomisk gevinst.

Ved omfattende renovering kan der desuden udfærdiges en samlet energiberegning, som for nybyggeri, hvor der tages højde for både varmebehov og energibehov til bygningens tekniske installationer. Det kan være, at varmeanlægget skiftes, samtidig med at der efterisoleres og udskiftes vinduer. Her kan det være en fordel at kigge på, hvor meget man samlet set mindsker bygningens behov for tilført energi, frem for at se isoleret på de enkelte bygningsdele.

Hos Stokvad har vi mange dygtige ingeniører med speciale i energi og indeklima, som kan rådgive vores kunder omkring energi og udføre relevante energiberegninger. 

bubble