Byggeledelse

I et byggeprojekt, stort som lille, er der mange ting, der skal holdes styr på og koordineres. Derfor spiller en byggeleder en central rolle i projektets gennemførelse. Det er nemlig byggelederens rolle at tage hånd om de forskellige opgaver, etaper og instanser, der hører til et byggeprojekt. Byggelederen skal sørge for en effektiv arbejdsproces, hvor lovgivningen overholdes og byggeriet når i mål til tiden.

Fagtilsyn
En byggeleder står for at føre tilsyn med byggeriet løbende gennem udførelsesfasen. Det gøres for at sikre, at projektet skrider frem som planlagt og, at det arbejde, der udføres, er i overensstemmelse med det, der er projekteret. Under fagtilsynet hører følgende:

Byggelederen skal planlægge sine tilsyn af byggeriet, så de passer ind i de tidsplaner, der er udarbejdet for byggeprojektet.
Byggelederen skal ligeledes udfylde de tilsynsplaner, der berører projektet.
Byggelederen skal foretage stikprøver, der sikrer at byggeriet lever op til den kvalitet, der er projekteret med og, som bygherren forventer.
En byggeleder skal stå for at indsamle de kvalitetssikringsdokumenter, som entreprenøren skal have som dokumentation for sin faglighed.
Byggelederen skal også afholde byggemøder for byggeriets parter og stå for afrapportering til bygherren.
Byggelederen deltager ligeledes, når byggeriet skal afleveres.

Byggemøder
En del af byggelederens arbejde består i at afholde byggemøder, der involverer alle byggeriets forskellige parter. Her gennemgås det stadie, som byggeriet befinder sig i. Kvaliteten af arbejdet og økonomien vendes og, hvis der er ændringer, tages de op på byggemøderne. Eventuelle uenigheder parterne imellem bliver ligeledes diskuteret her.

Afleveringsforretning 
Når et byggeprojekt er færdiggjort, skal det overleveres til kunden/bygherren. Det kaldes en afleveringsforretning. Her gennemgår man de specifikationer, der står i udbuddet og tjekker, at de er blevet fulgt samt udført i den kvalitet, der er ønsket af bygherren. Ofte vil der være mangler ved et byggeri. Dette grundet et både økonomisk og tidsmæssigt pres, som desværre ofte påvirker byggeriets kvalitet negativt. Meget arbejde udføres på akkord og er derfor ikke så grundigt udført, som det burde være. Ved afleveringsforretningen aftales det, hvad der anses som mangler og hvornår manglerne senest skal være udbedret.

Afleveringsdokument 
Manglerne noteres i et afleveringsdokument, som underskrives af både entreprenør og byggeledelse. Dokumentet skal helst indeholde en udspecificeret liste over entreprisens punkter. Den bruges som tjekliste. Det vil sige, at ud for hvert punkt anføres det, om arbejdet er udført tilfredsstillende og, hvis det ikke er udført, hvornår det så bliver det.

Vent med at udbetale alle pengene 
Det er desværre sådan, at det kan være svært at få en entreprenør til at udbedre manglerne ved et byggeri, hvis han eller hun har modtaget alle sine penge for arbejdet. Derfor er det en rigtig god ide at holde nogle af pengene tilbage, indtil fejl og mangler er udført og godkendt. Det vil sige, at når afleveringsforretningen pågår, har entreprenøren ikke fået alle de penge, han eller hun skal have for projektet.

Konsekvenserne ved manglende byggeledelse 
Der kan være mange negative følger af ikke at have en byggeleder på et byggeprojekt. Projektet kan trække ud til stor irritation for kunden og, det kan gå hen og blive meget dyrere, hvilket også er meget uhensigtsmæssigt og ilde set. Hvis der ikke er en byggeleder til at koordinerer byggeriet, kan det betyde, at alle håndværkere kommer på en gang og ikke kan komme til for hinanden. Måske mangler der materialer på de tidspunkter, hvor de skal bruges. Håndværkerne overholder måske ikke tidsfristerne og måske overholdes lovgivningen heller ikke. Alt sammen fordi, der mangler en med et overblik. Ud over det vil fejl og mangler heller ikke blive udbedret.

bubble