Arbejdsmiljø

Har du styr på dine pligter på byggepladsen? Uanset om du er bygherre, rådgiver, projekterende eller medarbejder, har du et ansvar i byggeprocessen.

På byggepladsen skal dit arbejdsmiljø være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Som hovedregel er det arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdsmiljøloven overholdes. Arbejdsmiljøarbejdet skal foregå i samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, men ved større byggerier har også bygherre, rådgivere og projekterende ansvar og pligter. 

Arbejdsgiver 
Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, ligesom arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at der føres tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at gøre medarbejderne bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, samt sørge for, at betingelserne for at samarbejde om sikkerhed og sundhed, primært via sikkerhedsorganisationen, er til stede.

De enkelte virksomheder på byggepladserne skal desuden instruere deres ansatte om aftaler vedrørende fællesområder og om indholdet i bygherrens plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Virksomhederne skal også orientere bygherren og koordinatoren, når de påregner at benytte underentreprenører på byggepladsen.

Arbejdsledere og ansatte 
Der påhviler arbejdsledere og medarbejdere en pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Desuden gælder der for arbejdsleder en udvidet pligt til at medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det område, som vedkommende leder. Bliver arbejdslederen bekendt med fejl og mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal vedkommende sørge for, at faren bliver afværget.

Arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen 
På byggepladser skal der vælges en arbejdsmiljørepræsentant og en arbejdsleder til en arbejdsmiljøgruppe, når der er 5 ansatte eller derover, og arbejdet har en varighed på over 14 dage

Bygherre 
Ved større bygge- og anlægsopgaver, hvor to eller flere arbejdsgivere er beskæftiget samtidigt, har bygherren primært fire opgaver:

 • Afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne
 • Koordinere sikkerhedsarbejdet under projektering og udførelse
 • Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)
 • Anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet


Ansvar kan ikke overdrages 

Bygherrens ansvar kan ikke overdrages til andre. Det praktiske arbejde med at udføre bygherrens forpligtigelser kan, helt eller delvist, udføres i bygherrens egen organisation eller af bygherrens udpegede rådgivere, firmaer eller personer.

Bygherres opgaver 
Selvom om bygherren vælger at engagere andre til udførelse af dette arbejde, er det dog fortsat bygherrens ansvar at afgrænsning og koordinering i fællesområder, skriftlig planlægning og anmeldelse af byggepladsen sker efter bekendtgørelsens regler.

Udpegning af koordinator 
Bygherren skal ved ethvert bygge- og anlægsarbejde, hvor to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede samtidigt, sikre, at der udpeges en eller flere personer, som opfylder kompetencekravene til en koordinator. Der skal udpeges en koordinator til projekteringsarbejdet og en til bygge- og anlægsarbejdet.

Opstartsmøde og sikkerhedsrundering 
Der skal afholdes opstartsmøder med de enkelte virksomheder og deres arbejdsmiljøorganisation samt gennemføres sikkerhedsrunderinger mindst hver 14. dag på byggepladser.

Sikkerhedsmøder 
Bygherren eller dennes koordinator er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver anden uge med fagentrepriserne på pladsen.

Medvirken til forsvarlige arbejdsforhold 
Bygherren skal i øvrigt medvirke til, at arbejdsgiveren kan udføre bygge- og anlægsarbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sikkerhedskoordinator  
Bygherren skal udpege en sikkerhedskoordinator på byggepladsen, til koordinering af sikkerhedsarbejdet under projekteringen og under udførelsen. Koordinering af de enkelte arbejdsgiveres sikkerhedsforanstaltning skal ske ved afholdelse af sikkerhedsmøder hver 14.dag og gennem personlig kontakt på byggepladsen.

Koordinators opgaver på byggepladsen er at koordinere:

 • Planlægning af de forskellige arbejdere eller arbejdsfaser
 • Samarbejdet mellem arbejdsgiverne
 • De aktiviteter, der har til formål at beskytte de ansatte imod sundhedsrisici og forebygge ulykker
 • At arbejdsgiverne anvender de generelle forebyggelsesprincipper på en sammenhængende måde
 • At arbejdsgiverne anvender plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt koordinere
 • De udførende arbejdsgiveres kontrol med, at arbejdsprocesserne gennemføres efter forskrifterne


Andre opgaver for koordinator: 

 • Ajourføre PSS, herunder organisationsplan, byggepladstegning og tidsplan, efterhånden som arbejdet på byggepladsen skrider frem
 • Foretage tilpasninger i journalen, hvis der sker ændringer
 • Sikre, at der kun er adgang ti byggepladsen for dem, der reelt har noget at gøre der.


Kan man være byggeleder og koordinator samtidig? 

Man kan godt være byggeleder og samtidig sikkerhedskoordinator, hvis man har de kvalifikationer, der bliver krævet af en koordinator. 

Krav til koordinator 
Når bygherre skal udpege en koordinator, er der forskel på hvilke kvalifikationer, koordinatoren skal have. Se kravene i tabellen: 

Byggepladsens størrelse 

Antal beskæftiget 

Koordinator
kvalifikationer 

 Små pladser

1-4 

Sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder kendskab til byggeriets aktører. 

 Mellemstore pladser

5-10 

Som ved små pladser samt have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål for bygge- og anlægsområdet. 

 Store pladser

11 og flere 

Som ved små og mellemstore pladser samt praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde. Have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer.

Bygherre og rådgivers pligter 
DI Dansk byggeri har udgivet en vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere. Vejledningen handler alene om de arbejdsmiljømæssige forhold, og formålet er at styrke entreprenørens dialog med bygherrer og deres rådgivere. Nedenfor er nævnt nogle emner, som indgår i vejledningen:

Er bygherre klar over sit ansvar? 
Arbejdsmiljøloven stiller i dag større krav til bygherrers og rådgiveres ansvar for, hvad der sikkerhedsmæssigt foregår på byggepladsen. Hensynet til bygbarhed i forhold til sikkerhed er kommet ind i reglerne for projekterendes ansvar, og kravene til bygherres koordination af sikkerhed er blevet skærpet.

Vær bedre klædt på til dialogen med bygherre 
Der er forskel på bygherrer, og nogle har fuldstændig styr på deres forpligtelser. Men der er stadig mange bygherrer, som ikke er klar over, hvilket ansvar de har. Formålet med vejledningen er at styrke entreprenørens dialog med disse bygherrer og deres rådgivere.

Arbejdsgiver kan dog ikke løbe fra ansvaret 
Men husk, at uanset hvor god eller dårlig bygherre er, så er arbejdsgiveransvaret stadig dit. Du skal planlægge og tilrettelægge arbejdet, så dine ansatte kan udføre det på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Fællesområder 
Fællesområder er bl.a. de områder, hvor flere arbejdsgivere og deres ansatte udfører arbejde samtidig med andre. Det kan f.eks. være:

 • Færdsels- og adgangsveje
 • Materialepladser
 • Affaldspladser
 • Arbejdsplatforme
 • Gangbroer og stilladser
 • Skurby
 • Konkrete arbejdsområder, hvor flere udfører arbejde samtidigt
 • Fælles velfærdsforanstaltninger (ved byggeri over 2 måneders varighed). 


Afgrænsning i fællesområder 

Inden arbejdet går i gang, skal bygherren indgå aftaler med de enkelte arbejdsgivere om, hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Afgrænsningen af sikkerhedsforanstaltningerne bør ske allerede i udbudsmaterialet, så udgifterne til de fælles sikkerhedsforanstaltninger kan indregnes i tilbuddene. 

Aftaler om sikkerhed og indretning 
Bygherrens aftaler om afgrænsning bør indeholde præcise angivelser af opgavens omfang og i hvilke tidsrum forpligtelsen for sikkerhedsforanstaltningerne påhviler de enkelte arbejdsgivere. Aftalerne bør også beskrive de sikkerhedskrav som skal gives videre til en underentreprenør. Hvis der under opførelsen opstår situationer, der ikke kunne være forudset, bør ændringer i afgrænsningen aftales på et sikkerhedsmøde.

Bygherren er forpligtet til at afholde sikkerhedsmøder mindst hver 2. uge.

Projekterende og rådgiver 
Den projekterende eller rådgiveren skal rådgive bygherre om de arbejdsmiljøforhold, som de har ansvaret for, når et arbejde udføres. Derudover skal de også blandt andet sikre, at der kan bruges egnede tekniske hjælpemidler til håndtering af byrder de steder, hvor manuel håndtering vil indebære fare for sikkerhed og sundhed.

Det betyder, at der skal være plads til, at hjælpemidlet kan placeres og anvendes de steder, hvor der er behov for det. 

Hvad er den projekterendes ansvar? 
Generelt er den projekterende forpligtet til at fortælle bygherre, hvilke pligter bygherren har.

Ved mange af de små byggepladser, og mindre arbejdsopgaver, er der sjældent en projekterende. Her vil det som oftest være den udførende virksomhed, der tager sig af denne opgave.

Plan for sikkerhed og sundhed 
BFA Bygge & Anlæg har udarbejdet en vejledning om byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed. Vejledningen indeholder bygherrens og projekterendes pligter samt branchens værktøjer til udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). 

Hvem kan bruge vejledningen?

 • Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed PSS.
 • Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører det praktiske arbejde med udarbejdelse af PSS. 
 • Udførende virksomheder (arbejdsgivere), der dels som hovedentreprenør udfører det praktiske arbejde med udarbejdelse af PSS, og dels pålægges at foretage en vurdering, når der ikke er krav om PSS.
bubble