VERDO

VERDO

I forbindelse med at Verdo, tidligere Energi Randers, omlagde kraftvarmeværket fra kulfyring til fyring med både biobrændsel og kul, planlagdes en række bygningsmæs­sige tiltag for håndtering af brændselsmateriale. Dels direkte fra skib og dels fra udendørs oplagsplads.

Ny bygning for flishugger og knuse/harpemaskine 
Bygningen opføres i 1 etage med et samlet byggeareal på ca. 415 m² fordelt på ca. 130 m² i grube og ca. 285 m² i stueetage. Da bygningen ligger tæt på eksisterende kajkant, er der forud for byggeriet etableret afstivende og afskærmende spuns, både midlertidig og blivende. Kajkanten er forlænget langs åen/fjorden og dertil er anvendt nedpresset pæle i kanten af åen/fjorden.

Transportanlæg/grube 
For automatisk transport af brændselsmateriale er udført transportør stigende i højden fra 3 m til 25 m.

Transportøren bæres af henholdsvis A-ben og kraftige rundsøjler. Ved overgang fra ét transportøranlæg til andet er udført grube under jorden i en dybde af ca. 8 m under jorden. Konstruktionerne er her udført vandtætte og grundet trafikale forhold er udført både blivende og midlertidig spunsning samt midlertidig lokal grund­vandssænkning. Alle konstruktionerne er piloterede med jernbetonpæle.

Bygning for oplagring af biobrændsel 
Bygningen blev færdigprojekteret og der blev afholdt licitation. Umiddelbart inden byggestart blev byggeriet udsat på ubestemt tid. Bygningen placeres, hvor der tidligere har været kulgård på Randers Havn, umiddel­bart ved siden af kraftvarmeværket. Bygningen, der har et omfang på ca. 3.600 m² er pælefunderet. En del af de eksisterende jernbetonpæle fra den tidligere kulgård genanvendes ved det nye byggeri. Det drejer som om ca. 300 pæle. Disse pæle er frigravet og armeringen er fritlagt i toppen. Der rammes herudover nye supplerende jernbetonpæle, ca. 1.000 stk.

I bygningens østlige ende udføres vandtætte bygnings­værker under eksisterende terræn. Over terræn er der gjort tiltag for sikring mod vandindtrængning ved høj vandstand på havnearealerne.