Daginstitution Vallensbæk

Daginstitution Vallensbæk

Opførelse af ny daginstitution ved Vallensbæk Skole. Daginstitutionen skal opføres i 2 etager, have et areal på ca. 1.000 m² og plads til 100 – 135 børn fordelt imellem tre vuggestue- og tre børnehavegrupper. Herudover tilhørende fællesrum, produktionskøkken, personalefaciliteter, faciliteter til ledelse samt servicefunktioner. 

I organiseringen af huset er der lagt vægt på at de fysiske rammer er disponeret, så de under­støtter organiseringen med:

  • 3 børnehavegrupper á 22-30 børn på 1. sal.
  • 3 vuggestuegrupper á 12-15 børn organiseret på stueplan.
  • 1 stort sammenhængende fællesområde, som binder husets etager sammen.
  • Personalefaciliteter til ca. 30 pædagoger og medhjælpere i et fagligt tværgående fællesskab.
  • Byggeriet disponeres i 2 etager, men skal opleves som et sammenhængende hus.

 

Børnehuset opføres i 2 etager med et sammen­hængende fællesrum, som binder etagerne sam­men. 

På 1. sal er børnehavebørnenes primære funktioner. Etagen er disponeret med tre grupper, med tilhørende aflastningsrum. På 1. salen findes også et fællesrum med sammenhæng til stue­etagen samt et stort motorikrum og husets per­sonalefaciliteter. 

I stueetagen ligger de tre vugge­stuegrupper med tilhørende liggehal, det største fællesareal, køkken og værksted. Rummene er placeret for at skabe mest mulig sy­nergi mellem husets forskellige aktiviteter. 

Placeringen af daginstitutionen samt udearea­lerne indrettes ud fra helhedsplanens rammer, som sikrer mulighed for etablering af yderligere en identisk daginstitution på grunden. 

Brand
Brandsikkerheden på ny daginstitution ved Val­lensbæk Skole udføres i overensstemmelse med BR18. Indretningen vil understøtte det nødven­dige for et godt læringsmiljø med fokus på leg og læring.

Der er arbejdet med at skabe flugtveje til det fri fra alle opholdsrum således garderober, gange og fællesrum kan friholdes fra at skulle an­vendes som flugtvejsgang. Derudover er der arbejdet med passive/konstruktive brand­mæssige adskillelser, således at bygningsafsnittet ikke overstiger 600m² for at undgå sprinkling i bygningen. Desuden er der også aktive brandsik­ringstiltag i form af brandtekniske installationer til sikring af evakuering af personer og til begræns­ning af brand- og røgspredning. Dette er kendte installationer som ABA-anlæg, automatisk vars­lingsanlæg og slangevinder.

Soverummene er placeret ved terræn, og med dør til det fri, hvor­med krav om panik og flugtvejsbelysning udgår. Ved at arbejde med og tænke i løsninger med mindre brandmæssige bygningsafsnit, herunder de åbne miljøer over flere etager, så foranlediger det samlet set, at hele institutionen nærmest kan betragtes som et stort fleksibelt undervisnings­miljø. Der er arbejdet med, at indsatsforholdene for redningsberedskabet skal være ud fra kendte indsatsprincipper, hvor den primære indsatsvej er via trapperum med adgang fra det fri, samt døre i facaden og via flugtvejstrappen på 1.sal.

Byggeriet forventes at stå klar i sommeren 2025.

Stokvad yder rådgivning indenfor alle ingeniørfagene samt er certificeret brandrådgiver og certificeret statiker på sagen.

 

Illustration: GPP Arkitekter / Gråkjær